Prim Borçlarının Yapılandırılması

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihli ve 2016-18 sayılı Kurum Genelgesiyle düzenlenmiştir.

İdari para cezalarının Kanun kapsamında yapılandırılabilmesi için en geç 3/8/2016 tarihinde tebliğ edilmiş olması hususu söz konusu Genelgede açıklanmıştı. Ancak
ünitelerimizdeki iş yoğunluğu nedeniyle henüz tebliğ edilemeyen/tebliğ edilmeyi bekleyen çok sayıda tebligatın bulunduğu, ayrıca Kurumumuz ve diğer kurumların denetim ve kontrol elemanlarınca düzenlenen bazı raporların henüz değerlendirilemediği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasında bazı gecikmelerin olduğu, bu nedenlerle işverenlerin bu tür borçlarını yapılandıramadığı ve mağduriyetler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla 04.10.2016 tarih 2016-22 sayılı genelge ile yapılan düzenleme sonucunda, 6736 sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

-Kurumumuz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,
-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden,
-Mahkeme kararlarından,

kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

E-posta Girişi